Компенсація за тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб - експерти Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» підготували алгоритм дій


Травень 25
15:20 2022

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» (далі – Порядок) громадяни України, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” безоплатно тимчасово розмістили внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), можуть отримати за це грошову компенсацію.

Так, згідно з цим порядком отримувачем зазначеної компенсації є фізична особа - громадянин України віком від 18 років, яка є власниками житла або його представником, наймачем (орендарем) житла державної або комунальної власності і безоплатно розмістила у цих приміщеннях ВПО (пункт 2 Порядку).

Компенсація надається у безготівковій формі за рахунок коштів (абзац перший пункту 16 Порядку):

Згідно із зазначеним порядком, для органів місцевого самоврядування передбачено низку повноважень, у т. ч. й з урахуванням визначених іншими актами Уряду з цього питання.

1. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад вносять до веб-ресурсу “Прихисток” https://prykhystok.gov.ua відомості щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних у відповідній громаді для безоплатного розміщення ВПО (пункт 3 Порядку).

З метою інституційного забезпечення реалізації зазначених та інших пов’язаних з цим повноважень пропонується у структурі апарату сільської/селищної/міської ради та її виконавчого комітету або іншого виконавчого органу місцевої ради утворити структурний підрозділ (сектор) або ж визначити посадову особу/посадові особи, до функцій яких віднести здійснення цієї діяльності (далі – посадові особи). До таких посадових осіб для внесення відповідних відомостей до веб-ресурсу «Прихисток» можуть звернутися і фізичні особи – власники житла. Зазначені відомості можуть вноситися як безпосередньо за особистої присутності фізичної особи – власника житла, так і за його заявою, складеною у довільній формі, в які повинні бути вказані відомості, необхідні для заповнення відповідної електронної картки у веб-ресурсі «Прихисток».

Під час внесення відповідною посадовою особою за зверненням фізичної особи – власника житла відомостей до веб-ресурсу «Прихисток» зазначені посадові особи інформують фізичну особу – власника житла про те, що він зобов’язаний:

l не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО подати заяву в довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, у якій зазначити прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кожної з розміщених ВПО.

Також необхідно наголосити особі, яка розмістили ВПО, що вона зобов’язана в день припинення розміщення ВПО або зміни їх кількості подати в довільній формі (у паперовій або в електронній формі на визначену електронну адресу) заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому житловому приміщенні (абзаци перший та третій пункту 4 Порядку), а також, що компенсація надається тільки за проживання осіб, які мають у встановленому порядку статус ВПО;

l не пізніше ніж протягом 5 днів з дня закінчення звітного місяця подавати зазначеним посадовим особам заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку для отримання відповідно компенсації (пункт 5 Порядку).

Необхідно також повідомити власника житлового приміщення, що у разі подання ним заяви на компенсацію у паперовій формі йому необхідно буде пред’явити:

У разі подання ним заяви в електронній формі, то до такої заяви необхідно буде додати електронні копії (фотокопії):

2. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (посадові особи) на підставі внесених до веб-ресурсу “Прихисток” відомостей формує реєстр житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО у відповідній громаді (пункт 3 Порядку).

Зазначеною постановою не затверджено формату реєстру такого житла.

Проте, ураховуючи положення пункту 3 Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання ВПО (постанова КМУ від 29.04.2022 р. № 495), відповідно до якого уповноважений орган (сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органами), який прийняв рішення про формування фонду, призначеного для тимчасового проживання ВПО, веде облік житлових приміщень такого фонду за формою, встановленою наказом Держжитлокомунгоспу від 14.05.2004 р. № 98 “Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання”, то і відповідний реєстр такого житла доцільно вести у формі, затвердженій зазначеним наказом, з урахуванням відомостей, зазначених у веб-ресурсі «Прихисток»  (додається).

Зміни до зазначеного реєстру (зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати ВПО у цьому житловому приміщенні тощо) вносяться відповідними посадовими особами за поданою фізичною особою – власником житла заявою (абзац другий пункту 4 Порядку).

Здійснення функцій щодо ведення реєстру житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО у відповідній громаді, варто покласти (передбачити у посадових інструкціях) посадових осіб, які забезпечують внесення до веб-ресурсу «Прихисток» відомостей про приміщень приватного житлового фонду, доступних у відповідній громаді для безоплатного розміщення ВПО, та збір і розгляд заяв власників житла на отримання компенсації.

Крім того ведення органами місцевого самоврядування відповідних реєстрів (обліків) житлового фонду для тимчасового проживання, у т. ч. для ВПО передбачено Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (частина дев’ята статті 11), а також постановою КМУ від 31.03.2004 р. N 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання  користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» (абзац сьомий пункту 4 Порядку) та від 29.04.2022 р. № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб». Тому ведення зазначених реєстрів (обліків) повинно було уже здійснюватися.

3. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (посадові особи) отримує та розглядає подані фізичними особами – власниками житла заяви на отримання компенсації протягом 5 робочих днів з дня їх отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви (пункт 6 Порядку). Тобто день подання заяви не враховується у перебіг п’ятиденного строку.

Під час отримання заяв посадові особи перевіряють повноту їх заповнення, і у випадку потреби – надають консультативну допомогу у їх заповненні.

Також посадові особи повинні поінформувати надавачів заяв про:

Відомості із заяв, у яких міститься інформація про розміщення 4-х і більше ВПО, осіб з інвалідністю, осіб старше 60-ти років, одиноких матерів, членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, інших вразливих груп населення, вноситься посадовими особами у перелік за формою згідно з додатком 2 до Порядку (пункт 7 Порядку). Зазначений перелік передбачає, що внесеним до нього особам, які розмістили ВПО, компенсація витрат буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань.

4. Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (посадові особи) проводять перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, паперових та електронних документів, що посвідчують особу, а також свідоцтва про народження ВПО, довідки про взяття на облік ВПО, документів, що підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний статус (пункт 8 Порядку).

5. У разі встановлення за результатами перевірки факту надання у заяві недостовірної інформації, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (посадові особи) приймає рішення про відмову у виплаті компенсації (пункт 9 Порядку).

6. За результатами перевірки виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (посадові особи) узагальнює надану у заявах інформацію і вносить її у переліки згідно з додатками 2 і 3 до Порядку (далі - переліки), визначають обсяг та джерело компенсації особам, які розмістили ВПО, та подають переліки до відповідної обласної чи Київської міської військових адміністрацій, до 12 числа місяця, що настає за звітним (пункт 10 Порядку).

Сума компенсації розраховується посадовими особами з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі - людино-день), з дня її розміщення, але не раніше дати взяття її на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним органом або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія).

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості ВПО, які проживали у житловому приміщенні, наданому для їх розміщення, в кожний день місяця. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день (пункт 15 Порядку).

7. Фінансування органом місцевого самоврядування в межах компетенції витрат на компенсацію за надання в громаді безоплатно житлових приміщень для розміщення ВПО здійснюється відповідно до пунктів 17 – 19 Порядку. 

Додаток

ЖУРНАЛ обліку житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання

 _______________________________ сільської, селищної, міської ради   

№ з/п

Адреса житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання (населений пункт, вулиця, № будинку, № квартири)

Прізвище, ім’я по батькові власника

Належність житлового будинку і найменування підприємства, організації-балансоутримувача

Характеристика житлових приміщень житла для тимчасового проживання (комунальна або окрема квартира, упоряджена або неупоряджена, поверх, кількість кімнат, розмір загальної площі)

Дата включення будинку, квартири, житлового приміщення до фонду житла для тимчасового проживання

Дата виключення будинку, квартири, житлового приміщення до фонду житла для тимчасового проживання

Кількість розміщених у приміщенні ВПО, дата з якої вони розміщені

Дата заселення ВПО

Дата виселення ВПО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

Гуляйпільщина: робота поліції в громаді та життя місцевих мешканців під постійними авіаційними...

Прочитайте повну статтю

Троє загиблих та п’ятеро поранених у селі Улакли на Донеччині

Прочитайте повну статтю

Смерть пройшла за 10 метрів: під час евакуації на Авдіївському напрямку «Білі янголи» потрапили...

Прочитайте повну статтю

Українська сила духу: нацгвардієць Олег Слівар, який пережив ампутацію ноги на фронті, виступив...

Прочитайте повну статтю

Прикордонник на псевдо «Крило» про бої на лівобережжі Херсонщини

Прочитайте повну статтю

«Теплі долоні». Діти прикордонників повернулися з відпочинку

Прочитайте повну статтю

Незаконно перетнути кордон з Угорщиною намагалися 9 порушників

Прочитайте повну статтю

Фізичні терапевти та лікарі ФРМ МВС України успішно завершили курс з неврології в Сполучених Шт...

Прочитайте повну статтю
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь