Як планувати видатки на придбання бензину для шкільних автобусів, що використовуються для підвозу військових – роз’яснення експертів


Травень 11
11:52 2022

Експерти консультативної робочої групи з питань місцевих бюджетів в умовах воєнного стану, створеної за ініціативи Мінрегіону, надали відповідь на запитання читачів порталу «Децентралізація»:: «Шкільні автобуси здійснювали підвіз та перевезення військових резервістів та членів територіальної оборони. Кошти на придбання дизпалива та бензину використовувалися за кодом програмної класифікації 1141 «Забезпечення діяльності у інших закладів у сфері освіти». Також рішенням виконавчого комітету було прийнято рішення про залучення шкільних автобусів для перевезення військових, та було зазначено, що видатки здійснювати за рахунок коштів громади. Чи правильне застосування КПКВКМБ? Якщо ж ні, то за яким КПКВКМБ потрібно планувати видатки на придбання бензину для шкільних автобусів, які здійснюють підвіз військових?»

За словами експертів, для правильного визначення кодів програмної класифікації  органам місцевого самоврядування ТГ (розпорядникам бюджетних коштів) слід володіти положеннями нормативно-правових актів, у т. ч. прийнятих під час воєнного стану, зокрема в частині підстав та/або прав щодо:

Постанова Кабміну від 11.03.2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» встановлює наступне:

Тобто, бюджетний процес у період воєнного стану слід організовувати з урахуванням, у т. ч. положень статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». У даному випадку мова йде про правомірність використання шкільного автобусу для інших цілей, а також, яким чином трактувати  цей факт у господарській діяльності закладу освіти і відповідно у подальшому відображати у бухгалтерському обліку та звітності : як залучення, передачу транспорту або інше.

Відповідними положеннями ст.15 вищезазначеного Закону встановлено повноваження військових адміністрацій, у т .ч.  в частині можливості використання транспорту, що перебуває у комунальній власності,  управління закладами освіти, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; а саме:

Стаття 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану ˮ, зокрема, також передбачає запровадження і здійснення відповідних  заходів з боку військового командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а саме:

Більш детально про можливість залучення (тимчасового використання) транспорту органів місцевого самоврядування (ОМС) для потреб  ЗСУ та інших  військових формувань встановлено у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XI.I

Стаття 6 цього Закону визначає задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань, зокрема з боку ОМС, як «Військово-транспортний обов’язок». Далі наведено окремі витяги із положень цієї статті, а саме:

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Також у відповідних статтях цього Закону встановлено обов’язки, зокрема установ (відповідно до запитання) в частині надання транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, а саме:

Отже,

є правомірними діями ОМС, які потребують їх оформлення у законний спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.6 Закону № 3543, затверджено Положення про військово-транспортний обов’язок (постанова КМУ від 28.12.2000 № 1921 (із змінами)) – далі – Положення № 1921).

П.3 Положення № 1921 передбачено наступне: під час мобілізації задоволення потреб військових формувань здійснюється шляхом безоплатного залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після оголошення демобілізації.

П.27, 28 Положення № 1921 визначено, що залучення транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі за встановленою формою (тобто, аналогічно Закону № 3543).

З іншими положеннями цієї постанови слід обов’язково ознайомитися, оскільки вони також включають вимоги до підготовчих заходів, які слід провести ОМС ТГ для забезпечення  військово-транспортного обов’язку.

Залучення транспортних засобів і техніки оформляється відповідним актом приймання-передачі за встановленою формою (акт)

Акт приймання-передачі складається у трьох примірниках і підписується керівником підприємства, установи та організації або його уповноваженим представником, військовим комісаром або його уповноваженим представником та командиром (начальником) військової частини (підрозділу), установи та організації військового формування або його уповноваженим представником, якому передається транспортний засіб або техніка, і скріплюється печатками.

В акті приймання-передачі транспортних засобів і техніки зазначається залишкова (балансова) вартість транспортного засобу або техніки, визначена відповідно до даних балансу підприємства, установи та організації, складеного на останню звітну дату (останній день кварталу (року).

З метою чіткого розмежування видатків та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету Міністерством фінансів України наказом від 20.09.2017  № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (далі – Наказ) затверджено Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету.

Коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів конкретизують напрями використання коштів відповідно до функцій, з виконанням яких пов’язані видатки бюджету.

Для відображення видатків на реалізацію відповідних програм і заходів, передбачених статтею 91 БКУ,  слід застосовувати наступні коди :

При визначенні конкретних кодів програмної класифікації слід спиратися на законодавство у відповідній сфері (частково наведено їх положення у попередніх роз’ясненнях); заходи, які планувалися і здійснювалися ТГ (зокрема ОМС) відповідно до повноважень з урахуванням, прийнятих місцевих програм тощо, джерел ТГ для їх забезпечення.

На практиці виконавчому комітету необхідно затвердити місцеву програму підвищення обороноздатності та підтримки військових формувань, у якій передбачити заходи, що будуть реалізовані за рахунок коштів місцевого бюджету, або додати заходи у вже існуючу програму із відповідним спрямуванням. 

Виконавцем бюджетної програми та заходів відповідної місцевої програми у цьому випадку, відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, буде відповідний виконавчий орган сільської/селищної/міської ради, до повноважень якого віднесено організацію мобілізаційної роботи, цивільного захисту та територіальної оборони

Важливо! Якщо в умовах воєнного стану було прийняте рішення місцевої ради (військової адміністрації), яке потребує змін, зокрема, з причини неправильного визначення КПК тощо,  бюджетне законодавство передбачає можливість проведення змін до операцій з бюджетного процесу за минулий період, що підтверджується відповідними положеннями наказів  Мінфіну і ДКС, зокрема:

Наказ Мінфіну від 23.08.2012 № 938 у частині внесення змін до інформації про розпорядника: Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни в мережі у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів (п.4.21)

Наказ ДКС від 17.11.2014 року № 318 (з змінами) «Про затвердження Порядку організації роботи, функцій та завдань структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення обліку та складання звітності»: Органи Казначейства мають право відображати у бухгалтерському обліку операції після дати звітності (балансу), що належать до звітного періоду, але з певних причин не були відображені в бухгалтерському обліку на дату звітності (балансу) (пункт 36 Порядку N 318).

Такі проведення здійснюються після закінчення звітного періоду між датою звітності (балансу) та датою її затвердження (підписання) з метою складання достовірної звітності про виконання бюджетів. У бухгалтерському обліку органів Казначейства операції після дати звітності (балансу) відображаються датою проведення, а у звітності про виконання бюджетів відображаються в попередньому звітному періоді.

Операції після дати звітності (балансу), які здійснюються протягом бюджетного періоду за звітний місяць (квартал), в бухгалтерському обліку відображаються органом Казначейства поточною датою (датою фактичного здійснення проведення, тобто поточним операційним днем) та включаються у звітність про виконання бюджетів - за звітний період (місяць, квартал) (пункт 37 Порядку N 318).

З метою забезпечення добровольчих формувань та підрозділів ЗСУ матеріально технічними засобами доцільно використати можливість безоплатної передачі комунального майна (пального), зокрема, військовим формуванням, згідно з Законом України від 17 травня 2012 року № 4765 «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

З ініціативою про безоплатну передачу комунального майна (ПММ) до відповідної місцевої ради для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану звертається військове командування (командир військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил за територіальним принципом).

Передача об’єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад відбувається за рішенням сільських, селищних, міських рад.

У разі неможливості прийняття місцевою радою рішення про передачу комунального майна у державну власність таке рішення приймається сільським, селищним, міським головою, або секретарем, з наступним його затвердженням відповідною радою згідно із законом.

Передача комунального майна у державну власність оформляється актом приймання-передачі, який підписується сільським, селищним, міським головою, або секретарем та уповноваженою особою військової частини Сил територіальної оборони та скріплюється печатками місцевої ради і військової частини Сил територіальної оборони.  Акт приймання-передачі із підписується зазначеними особами у порядку, встановленому законом.

В акті приймання-передачі зазначаються:

До акту приймання-передачі додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки.

Таким чином, якщо рішенням виконавчого комітету було передбачено: перевезення військових резервістів та представників територіальної оборони шляхом залучення шкільного автобусу відділу/закладу освіти; здійснення видатків на пальне за галуззю «Освіта», варто внести зміни до місцевого бюджету  з урахуванням ст.91 БКУ та відповідно до Постанови КМУ від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», положення якої передбачають, що:

У конкретному випадку (відповідно до запитання) слід зменшити бюджетні призначення головному розпоряднику бюджетних коштів у галузі «Освіта» і додатково затвердити бюджетні призначення «новому» головному розпоряднику бюджетних коштів/відповідальному виконавцю програми, до функцій якого віднесено повноваження з мобілізаційної роботи та/або територіальної оборони.

Коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (Наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 № 793), які можуть застосовуватися у залежності від конкретної ситуації, можуть бути наступними:

Також слід обов’язково скласти і затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету за відповідною бюджетною програмою - документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету (далі - бюджетна програма) відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет ( з урахуванням змін), та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

Про прийняті рішення та їх відображення у відповідних документах учасників бюджетного процесу, слід повідомити орган Державної казначейської служби з метою відображення змін бюджетних показників та відповідної інформації по відповідних учасниках бюджетного процесу та їх звітності (фінансової, бюджетної) тощо.

Зазначений крок слід здійснити згідно з процедурою та з метою приведення діяльності учасників бюджетного процесу у відповідність до вимог бюджетного законодавства (зокрема, наказу Мінфіну  від 23.08.2012 № 938  і наказу ДКС від 17.11.2014  № 318) з точки зору правильності оформлення змін до місцевого бюджету, дотримання цільового спрямування і використання бюджетних коштів, достовірності фінансової та бюджетної звітності.

На суму бюджетних асигнувань, які були використані на перевезення і придбання пального (план, зобов’язання, касові та фактичні видатки) необхідно зменшити асигнування,  зобов’язання, касові та фактичні видатки по відділу освіти/закладу освіти з передачею відповідних документів відповідальному виконавцю програми, до функцій якого віднесено повноваження з мобілізаційної роботи та/або територіальної оборони, що будуть підставою для підтвердження правомірності здійснення відповідних операцій.

Слід внести також відповідні зміни до Порядку використання шкільних автобусів (якщо такий порядок було затверджено) та надати (рішенням виконавчого комітету) відповідний дозвіл на використання автобусів для потреб не пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу.

Приклад окремих положень рішення, якими можна доповнити Порядок використання шкільних автобусів, може бути наступним:

Підготували:

Олена Чечуліна, експертка Програми USAID DOBRE

Інна Святна, радниця з питань муніципальних фінансів та управління Регіонального офісу «ULEAD з Європою» у Вінницькій області

Сергій Яцковський, національний експерт з питань місцевого самоврядування Швейцарсько-українського проєкту DECIDE

Консультативна робоча група продовжує працювати і надавати роз’яснення.

Громади можуть і надалі надсилати свої запити, заповнивши форму за посиланням: https://forms.gle/YiJzf5NvU1LZKtVeA

Робоча група створена у березні 2022 року на базі кластеру з питань фінансів та бюджетування секторальної робочої групи «Децентралізація та регіональний розвиток».

До складу консультативної групи входять фахівці Центральних органів виконавчої влади, експерти з фінансових питань програм і проектів міжнародної технічної допомоги, які надають донорську підтримку в рамках реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а саме: SKL International, USAID «ГОВЕРЛА», «U-LEAD з Європою», DECIDE, «ООН Жінки», USAID DOBRE, ОЕСР.

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

Чемпіонат України з ловлі хижої риби спінінгом з човна: захоплюючі змагання та вражаючі результ...

Прочитайте повну статтю

На Волині експосадовця управління ДАБІ засуджено до 5 років позбавлення волі за хабарництво

Прочитайте повну статтю

Воєнні злочини росії та втрати українського спорту – Олексій Хоменко розповів про притягнення п...

Прочитайте повну статтю

АРМА забезпечило надходження чергового траншу у 77 млн грн до державного бюджету від управителя...

Прочитайте повну статтю

Працівники АРМА отримали відомчі відзнаки до Дня державного службовця України

Прочитайте повну статтю

Україна підписала Угоду з ЄС щодо залучення 27 млрд євро в рамках Ukraine Facility протягом 202...

Прочитайте повну статтю

Заборонено діяльність політичної партії «НАШ КРАЙ»

Прочитайте повну статтю

Уряд Німеччини передав 41 вантажівку для Державної прикордонної служби

Прочитайте повну статтю
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь